Kontrola pristupa nam omogćava da osiguramo bezbednost nekog objekta, proizvodnog procesa ili podataka. Sistem kontrole pristupa vam omogućava da se ograniči pristup određenim objektima ili prostorijama neovlašćenim osobama. Na taj način se značajno utiče na nivo bezbednosti vaše imovine ili podataka.

Danas na tržištu postoje gotova rešenja kontrole pristupa i evidencije radnog vremena koja mogu na pravi način da odgovore svim vašim zahtevima i potrebama. Ona vam omogućavaju potpuni uvid u to ko boravi u određenim objektima ili prostorijama vaše kompanije i u kom vremenskom intervalu.

Neki od najpoznatijih brendova kada je u pitanju kontrola pristupa su SecuKey, Sebury i YLI.

kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Moderni sistemi kontrole pristup i evidencije radnog vremena su veoma fleksibilni i omogućavaju trenutno prilagođavanje vašim potrebama. U određenim okolnostima ako one to zahtevaju, može se na lak i jednostavan način dozvoliti pristup većem broju ljudi ili dodatno ograničiti ukoliko se za to ukaže potreba.

Kontrola pristupa može da vam dostavlja izveštaje o broju ljudi, kretanju ili boravku u kontrolisanim prostorijama na dnevnom nivou, kao i njihovo posmatranje ili praćenje ukoliko se radi o visokorizičnim radnim mestima.

Kontrola pristupa  se može podeliti u dve grupe:

  • kontrola pristupa za stambene zgrade
  • kontrola pristupa za poslovne prostore

Kontrola pristupa predstavlja sistem koji čine:

  • elektronski uređaji za identifikaciju osoba ( terminali, čitači, privesci, kartična kontrola)
  • senzori za nadzor prostora (granični prekidači, PIR senzori i sl.)
  • električne brave
  • komunikacioni moduli za razmenu podataka između delova sistema
  • softver za konfigurisanje sistema, nadzor, upravljanje i izveštavanje

Njihovim implementiranjem u objektu postiže se definisanje prava i uslova pristupa određenim delovima objekta isključivo ovlašćenim osobama. Protekta sistemi kontrole pristupa namenjeni za poslovne prostore i stambene zgrade i mogu da se integirišu sa drugim sistemima zaštite kao što je sistem za video nadzor, alarmni sistemi ili sistemi za zaštitu od požara.

Sistemi za evidenciju radnog vremena

Sistemi za evidenciju radnog vremena omogućavaju vam tačan uvid o radnom vremenu zaposlenih u firmi. Evidencija radnog vremena vrši automatsko računanje radnog vremena tako da u svakom trenutku imate jasan uvid u broj radnih sati zaposlenih.

Ovakav način kontrole radnog vremena omogućava vam da utičete na zaposlene da maksimalno poštuju radno vreme i time povećate radnu disciplinu na poslu i produktivnost radnika. I zaposleni u firmi mogu vrlo lako da utvrde broj radnih sati, eventualne izostanke ili dolaske i odlaske na posao.

Na efikasan način se do maksimuma iskorišćava radno vreme svakog pojedinca zaposlenog u firmi i na taj način štedi i vreme i novac.

Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena – Protekta Beograd