Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni senzor). Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se vatrodojavnoj centrali koja proverava informaciju i po potrebi aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Protivopžarni sistemi mogu biti konvencinalni ili adresabilni. Ovi protivpožarni  sistemi se razlikuju međusobno po tome što adresabilni protivpožarni sistem može precizno proslediti informaciju o aktiviranju detektora u određenoj prostoriji, pošto svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu.

protivpozarni sistemi beograd
Protivpožarni sistemi i instalacije

Dojava požara

Dojava požara nam omogućava rano detektovanje pojave dima, što za rezultat ima veći nivo sigurnosti ljudi, robe i objekta. Rano otkrivanje požara omogućava bezbednu evakuaciju ljudi i pravovremeno dejstvovanje kako bi se požar ugasio.

Prilikom aktivirianja dojave požara ljudi se obaveštavaju putem zvučnih i svetlosnih upozorenja. Dojava požara osim upozorenja igra i aktivnu ulogu u gašenu požara aktiviranjem sistema za gašenje koji su implementirani na objektu.

Projektovanje sistema za dojavu požara zavisiće od namene i veličine objekta za koji se projektuje. Ono štio je bitno je da dojava požara može lako da se uklopi sa ostatkom sistema za gašenje bez obzira na tip opreme za gašenje koji se koristi.

Održavanje sistema za gašenje predstavlja osnovu za njegovo pravovremeno dejstvovanje u slučaju potrebe. Ukoliko se sistemi za dojavu ne održavaju može da se desi da otkaže u trenutku kada je najpotrebniji. Po zakonu sistemi za dojavu požara se kontrolišu na svakih šest meseci.

Protivpožarni sitemi za gašenje penom

Protivpožarni sitemi za gašenje penom najčešće se koriste kod objekata ili rezervoara koji služe za skladištenje lako zapaljivih materijala kao što su: boje, lakovi i razne vrste goriva.

Ovi sistemi dvojako učestvuju u gašenju požara na taj način što stvorena pena prekriva požar i time ga ugušuje, a druga uloga pene je rashlađivanje mesta zahvaćenih požarom.

Pena se stvara u mešačima u kojima se u određenom odnosu meša voda sa penilom i zatim se stvorena emulzija putem mlaznica pretvara u penu u kontaktu sa vazduhom i nanosi na područje zahvaćeno požarom. Pored automatskog aktiviranja ovog sistema za gašenje požara, on može biti aktiviran i ručno.

Protivpožarni sistemi za gašenje požara sa inertnim gasovima

Sistemi za gašenje požara inertnim gasovima koriste Argon, Azot i Ugljen dioksid za gašenje požara. Ovakvi sistemi se koriste u sredinama gde je neophodno protivpožarno dejstvo ali na takav način da se sačuva skupocena oprema koja je zahvaćena požarom, a koja bi bila oštećena ukoliko se gašenje vrši nekim drugim sredstvima. Kombinuju se sa ostalim sistemima za gašenje požara ili alarmnim sistemima i često se primenjuje za ciljano gašenje određenih delova objekata, sistema, instalacija ili mašina.

Primena inertnih gasova za gašenje požara

U objektima u kojim se nalazi elektronska oprema ili električne instalacije (računski centri, računari, razvodni ormani i sl) preporučuje se upotreba Argona, jer nije otrovan i ne oštećuje instalacije prilikom aktiviranja sistema.

Ukoliko je potrebno obezbediti prostorije u kojima se skaldišti gorivo, boje, lakovi i druge zapaljiva metrije najbolje rešenje za gašenje požara je korišćenje Azota. On takođe nije otrovan za ljude i nalazi široku primenu u ovakvim postrojenjima i skladištima.

Ugljen dioksid ima dvostruko dejstvo priliko gašenja a to je efekat hčađenja i oduzimanja kiseonika požaru što utiče na gušenje požara i njegovo zaustavljanje. On se uz pomoć specijalnih mlaznica može direktno usmeriti na branjena mesta i time efikasno i za kratko vreme ugasiti novonastali požar.

Predstavlja jeftino rešenje za gašenje požara zbog niske cene ugljen dioksida kojim se puni sistem za gašenje, anjčešće nalazi pšrimenu u pogonima, skladištima, postrojenjima, fabrikama i sl.

Ovakav sistem može biti realizovan na dva načina, a to su sistemi gašenja ugljendioksidom na niskom pritisku i sistem pod visokim pritiskom. Tip sistema biće odabran na osnovu objekta za koji je potrebno obezbediti gašenje.

Protivpožarni sistemi za gašenje požara Sprinkler sistemom

Sprinkler sistem za gašenje požarom je najstariji oblik sistema koji koristi vodu za gašenje požara. Ovakva vrsta sistema za gašenje požara se najčešće koristi u objektima u kojima boravi veliki broj ljudi i u kojima gašenje vodom neće prouzrokovati veliku štetu. Njačešće su u pitanju kancelarij, hoteli, bolnice, veliki tržni centri, galerije, bioskopi i sl.

Ovakvi sistemi se odlikuju niskom cenom postavljanja instalacije, jednostvnim održavanjem sistema za gašenje i visokom efikasnošću prilikom gašenja požara. Moguće je selektivno gašenje požara tj da se pokrene samo onaj deo sistema za gašenje sprinklerima u zoni zahvaćenoj požarom. Na taj se način znatno umanjuje šteta koja može nastati usled gašenja požara vodom.

Ovaj sistem detektuje pojavu požera uz pomoć senzora za dim i porast temperature koji pale sistem sa sprinkler mlaznicama ukoliko temperatura prostorije poraste više od zadate. Sprinkler mlaznice raspršavaju vodu po području zahvaćnom požarom i na taj način efikasno i za kratko vreme gase požar.

Drenčer sistem za gašenje požara

Ovakvi sistemi za gašenje požara koriste otvorene mlaznice za gašenje požara vodom ili penom. Efikasni su u situacijama kada se požari mogu širiti velikom brzinom tako što omogućavaju stvaranje vodenih barijera i na taj način odvajanja delova prostorija zahvaćenih požarom od ostatka objekta.

Nalaze svoju primenu u naftnoj i vojnoj industriji gde je potrebno obezbediti prostorije u kojima se rukuje lakozapaljivm materijalima ili na mestima gde je potrebno hlađenje cistrni i rezervoara u kojima se skladište lako zapaljivi materijali.

Drenčer sistem za gašenje požara može biti aktiviran u slučaju požara ručno, eletričnim putem preko sistema za dojavu požara, hidraulički ili pneumatski. Primena odreženog načina aktivacije zavisiće od uslova u kojima ovakav sistem za gašenje požara treba da dejstvuje.

Protekta vrši projektovanje, montažu i servisiranje protivpožarnih sistema i svih tipova protivpožarne instalacije za gašenje požara.

Instalacija Projektovanje i Odražavanje Protivpožarnih sistema najnovije generacije!